Çalışma Alanları


ÇEVMER, çevre sorunlarının çözümüne yönelik aşağıda belirtilen konularda hizmet vermekte, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmakta ve yaptırmaktadır.

Araştırma ve Proje Çalışmaları

1. Kentsel Yerleşimler ve Sanayi Kuruluşları için yapılacak çalışmalar

a. Çevre ile ilgili verilerin toplanması, derlenmesi, veri tabanı oluşturulması

b. Evsel (Belediye Kanalizasyonu, Kentsel ve köysel) atıksuları ile Endüstriyel atıksuların arıtımı (aerobik, anaerobik, kimyasal, fizikokimyasal  arıtma, ileri arıtma teknikleri, Fenton oksidasyonu, sonifikasyon, ozonlama, fotokatalitik oksidasyon, elektrolitik oksidasyon, elektrokoagulasyon). AR – GE projeleri yapılarak, uygulamaya yönelik tasarım esasları oluşturulması. Deri Endüstrisi, Tekstil Endüstrisi, Petrol Endüstrisi, Zeytin Karasuyu, Kağıt Endüstrisi, Metal ve Yüzey işleme tesisleri, Boya sektörü, vb. atıksularının arıtılması.

c. Yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz ve deneysel çalışmalar yapılması rapor hazırlanması, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verilmesi

d. Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde araştırma ve uygulamalar yapılması

2.  İçme ve Kullanma Suyu Temini

a. Kaynak araştırılması ve su kalitesinin belirlenmesi

b. Uygun arıtma teknolojilerinin irdelenmesi ve seçimi, yeni teknolojilerin araştırılması

3. Atıksuların Toplanarak Sağlıklı Şekilde Uzaklaştırılması

a. Arıtılabilirlik çalışmalarının yapılması ve uygun arıtma teknolojilerinin belirlenmesi

b. Kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin seçimi, tasarımı ve işletimi için danışmanlık yapılması

c. Atıksuların sulamada kullanılabilirliğinin araştırılması

4. Katı Atıkların Toplanması, Depolanması, Değerlendirilmesi ve Bertaraf Edilmesi

a. Kentsel yerleşimler için katı atık yönetim planlarının oluşturulması

b. Katı atık işleme tesislerinin seçimi için fizibilite çalışmalarının yapılması

c. Düzenli çöp depolama sahalarının tasarımı ve işletimi

d. Ekonomik değeri olan maddelerin geri kazanımı

e. Ömrünü tamamlamış deponilerin rehabilitasyonu

f. Kirlenmiş toprakların kirlilik tespiti ve temizlenmesi

g. Maden sahalarının rehabilitasyonu

5. Tehlikeli ve Zararlı Atık Yönetimi

a. Atık Azaltım Tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması, Yöresel envanterler hazırlanması ve yönetim planlanması

b. Mekanik, fiziksel, biyolojik, kimyasal arıtma proseslerinin seçilmesi, geri kazanım yöntemlerinin araştırılması

6. Çevre Kaynaklarının Yönetimi

a. Çeşitli faaliyetler için çevre etki değerlendirilmesi (ÇED) çalışmasına esas durum tespit raporu hazırlanması

b. Akarsu havzalarının entegre yönetim planlarının hazırlanması

c. ISO 14001 kalite belgesi ile ilgili çalışmalar

d. OHSAS 18001 İş ve İş Güvenliği belgesi ile ilgili çalışmalar

e. Kıyı bölgeleri ve limanların yönetim planlarının hazırlanması

f. Çevre kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi için programlar geliştirilmesi, uygulanması, ilgili mevzuat uyarınca işletme ve tesis kontrol çalışmaları yapılması

7. İklim değişimi ve Küresel ısınmaya adaptasyon stratejileri ve teknolojileri

Enerji tasarrufu ve verimliliği, karbon yönetimi, yeşil sanayi, yenilenebilir enerji kaynakları

Çevre ile İlgili Eğitim Çalışmaları

a. Yurtiçi ve yurtdışında üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar  (TUBİTAK ve AB Projeleri, vb. projeler)

b. Kurs, yaz okulu ve hizmetiçi eğitim programları düzenlenmesi, bu çalışmalarla ilgili sertifikalar verilmesi

c. Lise Fen yarışmalarına katkı verilmesi